Wielki Piec Huty Pokój w Rudzie Śląskiej

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWESTOR: MIASTO RUDA ŚLĄSKA

LOKALIZACJA: RUDA ŚLĄSKA

ZESPÓŁ WXCA: PAWEŁ GRODZICKI, BARBARA PŁONCZYŃSKA, MICHAŁ SOKOŁOWSKI, JAN DĄBROWSKI, MICHAŁ STARZYŃSKI

NAGRODY: WYRÓŻNIENIE HONOROWE W KONKURSIE NA KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNĄ REWITALIZACJI I ADAPTACJI WIELKIEGO PIECA HUTY POKÓJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA CELE TURYSTYCZNO-KLUTURALNE

 

Idea

Dla pokoleń huta była centrum życia społeczności. Nadawała rytm, budowała tożsamość, dumę, etos pracy, rodziny, wspólnoty. Z chwilą zatrzymania produkcji ta więź miejsca z mieszkańcami została zerwana.  Celem rewitalizacji Wielkiego Pieca jest przywrócenie tych wartości dla lokalnej społeczności, lecz w innym wymiarze. Otoczenie pieca stanowi nowa przestrzeń publiczna – ogród i jednocześnie miejsce spotkań, imprez zbiorowych. Familokowe ławeczki rozproszone wśród zieleni w cieniu hutniczych instalacji są zaproszeniem do spotkania pokoleń: dawnych pracowników, ich dzieci i wnuków. Publiczny plac – ogród, którego sklepieniami są konstrukcje technologicznego ciągu huty- stanie się salonem miasta nacechowanym jego historyczną tożsamością, ale i zwróconym w przyszłość.

Kulturalna i turystyczna wartość terenu Wielkiego Pieca

Chcemy przekazać wartości industrialnego dziedzictwa Śląska nie tylko w formie wiedzy, ale osobistego doświadczenia. Bezpośredni kontakt z technologicznymi instalacjami pozwoli odwiedzającym odczuć potęgę procesu przemysłowego, zrozumieć etos i realność ciężkiej pracy hutnika, ryzyko i odpowiedzialność, a tym dawniej związanym z Hutą – kultywowanie poczucia dumy i godności swojego zawodu.

Celem edukacyjnym projektu jest zaangażowanie widza w osobiste doświadczenie Wielkiego Pieca poprzez przejście ścieżką procesu wielkopiecowego, kontakt i wglądy w oryginalne elementy technologiczne czy wprowadzenie do wnętrza instalacji. Ważne jest również ożywienie oryginalnych konstrukcji zespołu pieca dzięki różnym rozwiązaniom materiałowym i multimedialnym. Narracja, związana z ogromem przemysłowych procesów oraz wartością ludzkiej pracy, będzie prowadzona w autentycznych wnętrzach – w budynku sterowni oraz w samym Wielkim Piecu.

Otwór na wysokości przestronu pozwala wejść do środka pieca w jego najszerszym miejscu. Temperatura wewnątrz będzie podniesiona, a ściany pełnić będą funkcję ekranów, na których odbywa się multimedialny pokaz. Przy użyciu światła oraz projekcji można zobrazować warstwowość temperatur, animować proces napełniania pieca rudą, koksem i wapieniem. Wypełniająca wnętrza para wodna oraz jej iluminacja pokazywałaby wysokie temperatury oraz ciśnienie, jakie wypełniało nagrzewnice. Obserwacji towarzyszyłoby również doświadczenie dotyku brudnych ścian oraz ich autentycznego zapachu. Cały zespół Huty Pokój, jego wielka rzeźba oraz wnętrza opowiadają historię rozwoju przemysłu, ale przede wszystkim historię ludzi, dla których huta była miejscem pracy, a nawet całym życiem.

Symbol transformacji

Wielki Piec po rewitalizacji stanie się świadectwem współczesnej transformacji całego regionu – symbolem przejścia od epoki ciężkiego przemysłu, „węgla i stali”, do przyszłości – ery zrównoważonego rozwoju, większej harmonii z naturą. Wielki Piec został wygaszony z powodów ekologicznych, dlatego właśnie to miejsce jest doskonałe dla budowania nowej świadomości.

Chcielibyśmy zazielenić nie tylko teren, ale również elementy Wielkiego Pieca, dając wyraz dokonującym się właśnie zmianom na rzecz klimatu na całym świecie. Wśród i wokół urządzeń dawnej huty powstałby ogród w formie wysp niskiej zieleni przerastających w sposób organiczny hutnicze instalacje w parterze. Poprzez gradacyjną zmianę wysokości traw, zieleń w sposób płynny przechodziłaby w ścieżki i plac. Taki zabieg podkreślałby przemianę terenu industrialnego w przestrzeń dla mieszkańców.

 

 

 

?