Stare Miasto w Stargardzie Szczecińskim – zadanie 1

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWESTOR: STARGARDZKIE TBS SP. Z O.O.

LOKALIZACJA: STARGARD SZCZECIŃSKI

ZESPÓŁ: ZBIGNIEW WROŃSKI, SZCZEPAN WROŃSKI, PATRYCJA MICHALAK-DĘBIEC, KRZYSZTOF MOSKAŁA

NAGRODY: 2. NAGRODA W KONKURSIE URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNYM PN. „REWITALIZACJA FRAGMENTU OBSZARU STAREGO MIASTA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC: KAZIMIERZA WIELKIEGO, BOLESŁAWA CHROBREGO, SPICHRZOWEJ, KASZTELAŃSKIEJ, BASZTOWEJ, WŁOSIENNICZEJ, KUŚNIERZY, GARNCARSKIEJ”

 

 

Koncepcja ogólna, ideowa zagospodarowania fragmentu obszaru Starego Miasta położonego w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Bolesława Chrobrego, Spichrzowej, Kasztelańskiej, Basztowej, Włosienniczej, Kuśnierzy, Garncarskiej.

Koncepcja zakłada kompleksowy plan rewitalizacji Starego Miasta jako etapowy, długofalowy proces. Nowa zabudowa powinna być kształtowana w sposób taki, aby umożliwiała dalszą odbudowę, w nawiązaniu do historycznego kształtu, kolejnych fragmentów tkanki urbanistycznej, po wymianie modernistycznej struktury budowlanej. Konsekwentnie realizowana koncepcja dotyczyć ma całego historycznego obszaru staromiejskiego.
Istotne jest stworzenie klarownego systemu powiązań przestrzeni publicznych o reprezentacyjnym charakterze, jak również powrót miasta nad wodę. Założenia te są kluczowe dla przywrócenia miejskiego charakteru tej najważniejszej strukturze, jaką jest Stare Miasto
Wytworzono reprezentacyjną przestrzeń publiczną powiązaną z wodą tzw. „małą Wenecję” z odpowiednią dla tego miejsca, harmonijną zabudową budującą nastrój i charakter. Pasaż nad kanałem stałby się istotnym elementem kreującym wizerunek miasta. W strefie nad kanałem proponujemy lokalizację zabudowy hotelowej, usługowej i kulturalnej z dopełniającą funkcją mieszkaniową.
Stosowanie szpalerów drzew w obrysie dawnych linii zabudowy pozwala w przyszłości na bezproblemowe odtwarzanie tkanki miejskiej. Nowa zabudowa pozwala na przyszłą odbudowę struktury Starego Miasta. Po ewentualnym procesie rozbiórki bloków nastąpi wymiana zabudowy. Myślimy o tym już teraz, tak aby wybrany kierunek realizować konsekwentnie i dążyć do całkowitej rekonstrukcji historycznej tkanki.

ZABUDOWA

Celem koncepcji jest budowa/odtworzenie nastroju przedwojennego miasteczka, klimatu utraconego ale czy bezpowrotnie? Bardzo istotne jest uchwycenie skali i proporcji przestrzeni charakterystycznej dla Starego Miasta. Kolorystykę projektowanych elewacji przewiduje się wykonać z wykorzystaniem tynków konserwatorskich. Koncepcja zakłada przywrócenie wartości przestrzennych, estetycznych i funkcjonalnych zabytkowej zabudowie przedwojennych kamienic czynszowych, przestrzeni wnętrz ulic i podwórek.

ARCHITEKTURA

 

Podstawowy cel to odtworzenie charakteru i skali przedwojennego miasta przy użyciu współczesnej architektury. Proponujemy przebudowę SP 5 i budowę nowego kompleksu sportowego ( z rozważeniem budowy skrzydła o funkcji kulturalnej jak biblioteka, sala koncertowa/teatralna ) z dostosowaniem do nowej linii zabudowy i uzupełnieniem pierzei ul. Bolesława Chrobrego (zgodnie z postulatem studium dotyczącym umieszczania funkcji centrotwórczych o skali miasta i regionu).
Nowoprojektowane budynki o współczesnej architekturze, powinny odzwierciedlać historyczną parcelację i gabaryty. Dopuszcza się rekonstrukcję kamienic na podstawie zachowanej dokumentacji. „Ślepe ściany” nowoprojektowanej zabudowy stanowić będą kontynuację zielonych pierzei. Na każdej z nich znajdzie się konstrukcja pod pnącza, które będą wtapiać mury w zieleń kwartałów.

FUNKCJE

 

Nowe budynki będą uzupełniały funkcję śródmieścia. Proponuje się lokalizację nowych obiektów użyteczności publicznej – centrum sztuki, mediatekę w celu ożywienia rejonu i wzbogacenia jego oferty oraz podniesienia rangi w regionie. Nowe inwestycje nastawione będą na turystykę – baza noclegowa (rozbudowa hotelu oraz nowa zabudowa nad Kanałem Młyńskim). Przewidujemy, ze w nowych budynkach nad kanałem umiejscowią się pracownie artystyczne czy rzemieślnicze. Zabytkowy budynek spichlerza proponujemy dostosować do nowej funkcji kulturalnej, jak galeria sztuki, lokalne centrum sztuki.

?